VỊ XUYÊN - XÍN MẦN - HOÀNG SU PHÌ - SÔNG GÂM - NA HANG - SÔNG NĂNG - ATK